Vultr:新用户送100美元测试金额,可选16个机房的云服务器,还有VDS和独立服务器

Admin
Admin
Admin
716
文章
90
评论
2020年1月29日14:06:59 评论 135

vultr又有了新的一些针对新用户的优惠信息,只要是还没有使用过vultr产品的用户,都可以收到来自vultr官方赠送的100美元的试用金额。不过,用户必须使用信用卡或者PayPal来激活;试用期为1个月,没有使用完的额度会自动失效!用户注意,必须通过推荐链接注册账号才有赠送:

Vultr:新用户送100美元测试金额,可选16个机房的云服务器,还有VDS和独立服务器

官方推荐https://www.vultr.com/?ref=8643796-6G6

其实官方也支持官方除了支持PayPal和信用卡付款之外,还支持微信、支付宝、比特币,不过你使用这些付款的话就不能享受100美元的试用金额了。

网络测试:
法兰克福(德国) https://fra-de-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
巴黎(法国) https://par-fr-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
阿姆斯特丹(荷兰) https://ams-nl-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
伦敦(英国) https://lon-gb-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
纽约(美国) https://nj-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
芝加哥(美国) https://il-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
亚特兰大(美国) https://ga-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
迈阿密(美国) https://fl-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
达拉斯(美国) https://tx-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
西雅图(美国) https://wa-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
硅谷(美国) https://sjo-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
洛杉矶(美国) https://lax-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
悉尼(澳大利亚) https://syd-au-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
东京(日本) https://hnd-jp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
新加坡 https://sgp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

匿名

发表评论

匿名网友